sobota, 5 grudnia 2015

826.Magiczny czas / Magic time


Zapraszam do nowego wyzwania w Studio 75.
Przygotowaliśmy dla Was paletę
Wykonajcie proszę dowolną pracę (np. layout, notes, kartkę, album),
która w widoczny sposób będzie nawiązywała do poniższej tablicy.

Welcome to the new challenges in Studio 75
We have prepared for you a palette 
Please create any work (eg. layout, notebook, card, album),
which clearly  will establish to the below mood board.
Zasady wyzwania i prace pozostałego DT znajdziecie na blogu. 
Rules of the challenges and the work of other DT will find on the blog.

Oto moje prace. 
Here's my work. 

Kalendarz adwentowy w postaci domku z okienkami oraz lamion dla mojego syna

Advent calendar in the form of a house with windows and lantern for my son